Szukaj
DoktorTusz - www.DrTusz.pl
www.drtusz.pl Ogólne Warunki Sprzedaży Logowanie | Rejestracja 
Informacje
Opinie o DrTusz.pl - Tusze Tonery Drukarki

DrTusz.pl - dożywotnia gwarancja na zamienniki

DrTusz.pl - zawsze błyskawiczna przesyłka

Newsletter
Kupuj taniej!
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj kody rabatowe!
Język
Polski
English
Kontakt

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez firmę DrTusz Sp. z o.o. (Sprzedający) z przedsiębiorcami (zwanymi dalej Kontrahentami) w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Poniższe warunki nie dotyczą klientów indywidualnych (Konsumentów) oraz Przedsiębiorców Uprzywilejowanych w rozumieniu art. 385(5) k.c.

§ 1 ZAWARCIE UMOWY
1. Zamówienie może zostać złożone poprzez sklep internetowy (drtusz.pl), e-mailem lub telefonicznie.
2. Zamówienia przyjmowane do realizacji są w dni robocze (Poniedziałek - Piątek) w godzinach 9.00-17.00
2. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu e-mailowym przez DrTusz Sp. z o.o. złożonego zamówienia.
3. Zarówno Kontrahent, jak i DrTusz Sp. z o.o. mogą, po uzgodnieniu z drugą stroną, zmieniać, modyfikować i anulować zamówienia.

§ 2 TRANSPORT i DOSTAWA TOWARU.
1. Zamówiony towar dostarczany jest Kontrahentowi, przez DrTusz Sp. z o.o. - za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika, transportem własnym lub po otrzymaniu informacji o możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego.  
2. Kontrahent w momencie złożenia zamówienia ma możliwość wyboru sposobu dostawy.
3. Miejscem dostawy jest miejsce wyznaczone przez Kontrahenta w zamówieniu.
4. Kontrahent w momencie odbioru przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia jego stanu i w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub/i opakowania żądać spisania protokołu uszkodzenia w obecności kuriera doręczającego.  
5. Jeżeli Kontrahent posiada informację o znacznym opóźnieniu, uszkodzeniu lub fakcie utraty przesyłki , zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym DrTusz Sp. z o.o.
6. DrTusz Sp. z o.o. realizuje zamówienia w dniu robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 17.00 (dotyczy również godzin odbiorów osobistych).  
7. Sprzedający dostarcza towar w jakości, która według jego oświadczenia i wiedzy jest standardowa dla danego towaru i spełnia normy bezpiecznego użytkowania.
8. W momencie odbioru towaru z siedziby DrTusz Sp. z o.o. lub dostarczenia jej przez przewoźnika, na Kontrahenta przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z posiadaniem i przechowywaniem tego towaru.  
7. Prawo do własności nabytego towaru, Kontrahent nabywa po terminowym zapłaceniu faktury w całości.

§ 3 PŁATNOŚCI
1. Wszelkie dostępne formy płatności są wyszczególnione w momencie składania zamówienia poprzez witrynę drtusz.pl. W przypadku składania zamówienia telefonicznego lub poprzez e-mail Kontrahent zostanie o nich poinformowany przez pracownika DrTusz Sp. z o.o.
2. Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty w terminie wskazanym na fakturze, pod rygorem naliczenia odsetek za opóźnienie nieterminowej wpłaty. W przypadku wzywania Kontrahenta do opłacenia przeterminowanej płatności, Sprzedającemu przysługuje prawo do zwrotu kosztów wezwania do wysokości 40 euro - na mocy art. 10 ustawy dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
3. Faktury doręczane są razem z towarem w formie papierowej lub w inny uzgodniony z Kontrahentem sposób.
4. Jeżeli Kontrahent jest w posiadaniu zamówionego towaru, a nie otrzymał faktury lub dane na fakturze się nie zgadzają, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym sprzedającego.
5. Jeżeli Kontrahent nie powiadomi niezwłocznie o braku faktury lub błędnych danych, to braki te nie mogą być podstawą do nieopłacenia w terminie za zamówiony i odebrany towar.

§ 4 GWARANCJA I RĘKOJMIA
1.Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski, a naprawy gwarancyjne nie będą wykonywane poza jej granicami.
2. Termin gwarancji uzależniony jest od producenta sprzedawanych materiałów eksploatacyjnych bądź urządzenia.
3. Produkty sygnowane marką DrTusz objęte są gwarancją przez firmę DrTusz Sp. z o.o. 4. Produkty innych producentów objęte są gwarancją wyłącznie producenta i ich zakres, czas trwania, sposób rozpatrywania i realizacji ewentualnych napraw - jest uzależniony od gwaranta, a firma DrTusz Sp. z o.o. jest tylko pośrednikiem w niezbędnym do zrealizowania reklamacji w kontakcie między podmiotami.
4. Do produktów sygnowanych marką DrTusz firma DrTusz Sp. z o.o. nie wydaje specjalnych dokumentów ani zaświadczeń dotyczących gwarancji. Sprzedający zapewnia, że produkty te spełniają wszystkie wymagane normy i są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, o których wiedział i na które się zgodził Kontrahent podczas zamawiania i w trakcie realizacji zamówienia (wyjątek braku gwarancji)  
6. Niewłaściwe użytkowanie, przechowywanie zakupionego towaru - może być przyczyną utraty gwarancji, o ile pozostają w adekwatnym związku przyczynowym.  
7. DrTusz Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, na które została udzielona oddzielna gwarancja producenta.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacyjnego w DrTusz Sp. z o.o.
2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacyjnego jest przesłanie na adres e-mail lub w inny, wskazany przez sprzedającego sposób, informacji o wadzie, dacie zakupu i numerze zamówienia.
3. Po uzgodnieniu ze Sprzedającym, istnieje możliwość odbioru reklamowanego produktu przez DrTusz Sp. z o.o. W innym przypadku Kontrahent zobowiązany jest do dostarczenia, na własny koszt i ryzyko, reklamowanych produktów wraz z wypełnioną kartą reklamacyjną, a w przypadku zastrzeżeń co do jakości wydruku - wraz z wydrukiem kontrolnym ilustrującym wady zgłaszanego produktu.  
4. Tonery i bębny oddawane do reklamacji należy dokładnie oczyścić z proszku.
5. Produkty wrażliwe na światło (bębny światłoczułe, tonery zintegrowane z bębnem światłoczułym) powinny być zapakowane w czarne torebki i zabezpieczone przed naświetleniem i uszkodzeniem w trakcie transportu. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe wskutek wadliwego opakowania reklamowanych towarów.  
6. Zgłaszany produkt do reklamacji powinien zostać dostarczony zgodnie z zaleceniami producenta.
7. W przypadku niezgodności towaru z fakturą, należy ten fakt złościć pracownikowi DrTusz telefonicznie, a jeżeli będzie wymagała tego sytuacja, także na adres e-mail.

SPOSÓB ROZPATRZENIA REKLAMACJI
1. DrTusz Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najszybszym terminie (nie dłuższym niż 14 dni) licząc od dnia dostarczenia produktu. W przypadkach uzasadnionej konieczności wydłużenia terminu, DrTusz Sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Kontrahenta, ze wskazaniem przyczyn wydłużenia terminu.  
2. Uznając zgłoszenie reklamacyjne jako zasadne, DrTusz Sp. z o.o. może:
a) dokonać wymiany produktu na nowy, wolny od wad
b) dokonać naprawy wadliwego produktu
c) jeżeli niemożliwe jest załatwienie reklamacji w sposób określony w ust. a i b, wystawić fakturę korygującą na wadliwe produkty i dokonać zwrotu środków na wskazane przez Kontrahenta konto.
3. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje DrTusz Sp. z o.o.
4. Sprzedawca ponosi koszta związane z odesłaniem reklamowanych produktów do Kontrahenta ( z zastrzeżeniem w pkt.5)
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji DrTusz Sp. z o.o. może obciążyć Kontrahenta kosztami odesłania towaru. Reklamowany towar zostanie odesłany do Reklamującego wraz z dołączoną fakturą kosztową.

Zwroty towarów sygnowane marką DrTusz.
1. Zwroty towarów DrTusz możliwe są w ciągu 14 dni.
2. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest zwrot powyżej terminu 14 dniowego. Każdorazowo jednak w przypadku przekroczenia terminu - taki zwrot wymaga pisemnej akceptacji uprawnionego pracownika DrTusz Sp. z o.o.
2. Do przyjęcia zwrotu niezbędna jest:
a) uzgodnienie zwrotu ze sprzedającym
b) poprawnie wypełniony formularz zwrotów
c) dostarczenie zwracanych towarów do siedziby sprzedającego
3. Koszt odesłania produktów do zwrotu ponosi Kontrahent.

DrTusz Sp. z o.o. zobowiązuje się do przesłania korekty faktury na adres widniejący w zamówieniu oraz zwrot środków na wskazane w formularzu zwrotów konto w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury korygującej.

Zwroty produktów innych producentów.
1. W okresie do 5-ciu dniu od momentu otrzymania towaru, Kontrahent po uprzednim powiadomieniu i zgodzie sprzedającego ma prawo od odstąpienia od umowy.
2. W przypadku zwrotu oryginalnych wkładów może zostać naliczona opłata manipulacyjna do 10% wartości towaru.  
4. Do zwracanego towaru niezbędne jest dołączenie poprawnie wypełnionego formularza zwrotów.  
5. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzane na specjalne zamówienie.
6. Zwrotom nie podlegają towary, o których Kontrahent został powiadomiony, że na te towary prawo zwrotu zostało wyłączone.  
7. Do zwrotu może być przyjęty jedynie towar pełnowartościowy, w oryginalnym opakowaniu bez jakichkolwiek uszkodzeń, zabrudzeń oraz śladów eksploatacji.  
8. Koszt odesłania produktów do zwrotu ponosi Kontrahent.
9. W przypadku niezgłoszonych, nieuzasadnionych i wysłanych bez wymaganego formularza zwrotów, towar zostaje odesłany na koszt Kupującego, a obowiązek zapłaty za towar nie odpada.  
DrTusz Sp. z o.o. zobowiązuje się do przesłania korekty faktury na adres widniejący w zamówieniu oraz zwrot środków na wskazane w formularzu zwrotów konto w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury korygującej.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1. Strony zgodnie deklarują, że wszelkie spory w pierwszej kolejności będą rozwiązywane na drodze polubownej.
2. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, w związku z nienależytym wykonaniem umowy ze strony Sprzedającego czy niewykonaniem umowy przez Kontrahenta - sądem właściwym do rozpoznania sporu, będzie wyłącznie Sąd Rejonowy w Białymstoku. Sądem właściwym do postępowania o zawezwanie do próby ugodowej - będzie również Sąd Rejonowy w Białymstoku.

Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe przez użytkowanie zakupionych towarów.  
1. Pomimo wprowadzania do obrotu produktów najwyższej jakości , w przypadku uszkodzenia urządzenia podczas użytkowania produktów DrTusz; Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia urządzenia do ekspertyzy i ewentualnej naprawy we własnym serwisie. Kontrahent zobowiązany jest w pierwszej kolejności do poinformowania sprzedawcy o zaistnieniu szkody i jej charakterze, następnie zaś przygotowaniu urządzenia, które zostanie odebrane na koszt Sprzedającego.  
2. Sprzedawca nie ponosi kosztów naprawy urządzenia (w tym wykonania ekspertyz, montażu, demontażu itp.) dokonanej przez osoby trzecie, bądź samego Kontrahenta, o ile była ona wykonana bez wyraźnej zgody Sprzedającego.  
3. Odszkodowanie z tytułu wad materiałów eksploatacyjnych ogranicza się wyłącznie do uszkodzeń urządzeń drukujących.  

Złożenie przez Kontrahenta zamówienia w DrTusz Sp. z o.o. (bez względu na jej formę) jest potwierdzeniem, że Kontrahent zapoznał się z zapisami OWS i akceptuje je bez zastrzeżeń. OWS mają pierwszeństwo przed innymi warunkami i przepisami.


kontynuuj zakupy
Informacje
Aktualne promocje
Twoje konto
Kontakt
Dodatkowo