Szukaj
DoktorTusz - www.DrTusz.pl
www.drtusz.pl Polityka prywatności Logowanie | Rejestracja 
Informacje
Opinie o DrTusz.pl - Tusze Tonery Drukarki

DrTusz.pl - dożywotnia gwarancja na zamienniki

DrTusz.pl - zawsze błyskawiczna przesyłka

Newsletter
Kupuj taniej!
Zapisz się do newslettera
i otrzymuj kody rabatowe!
Język
Polski
English
Kontakt

Polityka prywatności

Polityka Prywatności


I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.
2. Administratorem danych osobowych Klientów – osób fizycznych - i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) jest DrTusz Sp. z o.o z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2 lok. 75, o numerze NIP 5423141609, KRS 0000336375
3. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą.
4. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II Zakres i cel zbieranych danych

6. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu :
a. rejestracji w sklepie internetowym drtusz.pl;
b. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania sklepu internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
c. dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówień oraz wysyłki zamówionych produktów przez inne podmioty świadczące usługi transportu na rzecz firmy DrTusz Sp. z o.o., a także umożliwienia realizacji zróżnicowanych form płatności;
d. wypełniania zobowiązań DrTusz Sp. z o.o., w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w sklepie lub za pośrednictwem sklepu umów oraz funkcjonowania serwisu;
e. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez DrTusz Sp. z o.o. na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera;
f. w celu publikacji treści.

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

7. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
g. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą, na ich przetwarzanie; (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
h. niezbędność do wykonania umów zawieranych w sklepie lub za pośrednictwem sklepu lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
i. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DrTusz Sp. z o.o.; (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
j. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez DrTusz Sp. z o.o. lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością sklepu. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

8. Dane Osobowe zbierane w sklepie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w sklepie lub za pośrednictwem sklepu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania sklepu, a także na potrzeby rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

V Dobrowolność podania Danych Osobowych

9. Podanie Danych Osobowych w sklepie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej, których DrTusz nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w sklepie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej.

VI Profilowanie Danych Osobowych

12. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

VII Cookies

13. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z witryny drtusz.pl Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych sklepu.
14. DrTusz informuje, że od momentu połączenia się Klienta z witryną, w logach systemowych sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze sklepem. DrTusz informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze stroną oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania witryny do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania sklepu.
15. DrTusz wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z sklepu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z witryny, które umożliwiają:
a. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
b. dostosowanie i optymalizację sklepu do potrzeb Klientów,
c. personalizację przekazów marketingowych,
d. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania.
16. W sklepie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta z witryny.
17. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta.
18. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
19. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie.
20. W sklepie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów DrTusz Sp. z o.o., umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie.
21. Niektóre podstrony witryny oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

VIII Prawa i obowiązki Usługodawcy

22. DrTusz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo ujawnienia niezbędnych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
23. DrTusz Sp. z o.o. oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz DrTusz usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
24. DrTusz Sp. z o.o. oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz DrTusz Sp. z o.o. lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze sklepu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji dostępnych w sklepie internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom, firmom kurierskim.

IX Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

25. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. 23 i pkt. 24, które na zlecenie DrTusz Sp. z o.o. przetwarzają Dane Osobowe.
26. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
27. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
28. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
b. stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
c. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez DrTusz Sp. z o.o. .
29. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę DrTusz Sp. z o.o. .
30. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
31. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.
X Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą
32. Każdy Klient ma prawo:
a. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
33. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 32 a) powyżej należy wysłać e-mail na adres: sklep@drtusz.pl lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta.
34. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 32 b) powyżej należy wysłać e-mail na adres: sklep@drtusz.pl wpisując w tytule słowo „cofnięcie zgody”, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres sklepu: DrTusz Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 2 lok. 75, 15-888 Białystok, z dopiskiem DANE OSOBOWE.
35. Jeżeli Klient umieszcza w witrynie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
36. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w witrynie wyłącznie w związku z korzystaniem ze sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie ze sklepu.
37. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

XI Zabezpieczenie Danych Osobowych

38. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z witryny i w tym celu:
a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
b. stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
39. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać DrTusz na konto e-mail:sklep@drtusz.pl

XII Postanowienia końcowe 

40. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO. 


This site is protected by reCAPTCHA and the Google 
Privacy Policy and Terms of Service apply.


kontynuuj zakupy
Informacje
Aktualne promocje
Twoje konto
Kontakt
Dodatkowo